Region Jämtland Härjedalen

Kulturplanen

Flera saker styr Kulturens verksamhet. Ett viktigt styrdokument för regionens kulturutveckling är den regionala kulturplanen. Där beskrivs regionens mål och ambitioner för perioden 2019-2022 samt den samverkan som är viktig för att nå detta.

Enligt den statliga förordningen om bidrag till regional kulturverksamhet (2010:2012) ska regionen utarbeta en flerårig regional kulturplan. Regionala utvecklingsnämnden beslutade hösten 2017 om en process för framtagande av en ny regional kulturplan för perioden 2019-2022. Kulturplanen är en plan för utveckling av och genom kultur som beskriver regionens kulturpolitiska ambitioner för de kommande åren.

Statlig förordning om bidrag till regional kulturverksamhetlänk till annan webbplats

Nämndens arbetsutskott har varit styrgrupp och Kultur Z har utgjort referensgrupp för framtagandet. Kultur Z är ett regionalt samverkansråd som består av politiker och tjänstepersoner från länets alla kommuner samt regionen. Kulturplanen är ett resultat av alla samråd och dialoger som har förts med samtliga kommuner i länet, företrädare för föreningar och organisationer och det professionella kulturlivet i länet.

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen sjösattes 2011 för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som är berättigade till statligt stöd. Regioner som ingår i modellen beslutar, i samverkan med länets kommuner och kulturlivet, hur det statliga bidraget fördelas till regional kulturverksamhet.

Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022PDF (.pdf)
En handbok i normkritik och HBTQPDF (.pdf)

Kulturpolitiska mål

De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen i december 2009 och är även gällande för den regionala kulturpolitiken.

Nationella mål

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

  • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor
  • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
  • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
  • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
  • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

Regional kulturpolitisk vision

Jämtland Härjjedalen ska vara en region att längta till och växa i, där kulturen är en drivkraft för hållbar utveckling och där alla har tillgång till kulturella upplevelser och möjlighet att skapa och uttrycka sig.

Kulturplanens övergripande mål

  • Kultur för alla i hela länet
  • Barn och unga ska vara delaktiga och ha inflytande i kulturlivet
  • Professionella kulturskapare ska ha goda förutsättningar att verka
  • Kultur och kulturarv ska ha stärkt sin roll för regional utveckling och attraktionskraft
Senast uppdaterad: 2020-10-14